ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 32)