วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางกชวรรณ เทพสุระ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) โดยมีนายสมบัติ สาสีเสาร์คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ฯ