วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายณัฐพร ยอดไกรศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวอรศรี สงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ฯ