วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีนายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 รายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการหารือข้อราชการที่สำคัญอื่น ๆโดยการจัดประชุมภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด