วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เหล่าคันธาร์ วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Vedio Zoom) เรื่อง การใช้ระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร