วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร หมอบหมายให้นางสาวอรศรี สงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570” ในการนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud Meeting) ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม