วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบโล่รางวัลให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริษัท โรงสีทรัพย์สิริธร จำกัด อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร