คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.05.2565
0

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.05.2565
0

วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำประชาคม กรณีการออกใบรับแจ้งโรงงานจำพวกที่ 2 ประกอบกิจการทำเครื่องแกง โดยเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ณ ศาลาวัดบ้านน้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.05.2565
2

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรม SME เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” ณ บริเวณตลาดสินค้าเกษตร (ตลาดเขียว) ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 9 ร้านค้า และมียอดจำหน่ายสินค้า รวม 19,750 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

08.10.2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

29.12.2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12.10.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร.1)

30.06.2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02